جمیع سرآغاز و دل انگیز و سرانجام،
بر گرفته از خاک توران در سایه ای از سلائق رئیس مطبخ خانه گرد آمده و مکتوب میشود.

سرآغاز
دل انگيز (شوربا بساط)
دل انگیز (آتش پز)
دل انگیز (دیگ جوش)
دل انگیز (ديگ دم)
المقبلات
پیشنهاد رئیس شربت خانه