شاهنشین در قسمت شمالی ساختمان عمارت سیمون واقع گردیده.