1240ق/1824م
1259ق/ 1843م
1329ق/ 1911م
1311ش/1932م
1380 تا 1386
1398
خانه سیمون در قرن 18 میلادی و در دوران صفویه بنا شد
آموزش علوم دینی و به منزلۀ مدرسۀ دینی ارمنی،
تغییر کاربری به بیمارستان
باشگاه تفریحی، فرهنگی و هنری
مرمت و بازسازی
رستوران عمارت سیمون